Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Inspektor mgr Sabina Front
Inspektor Angelika Lalewicz
Referent Beata Poznańska — Gawor
 

Druki do pobrania:

- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka w 2012 roku

- wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka w 2013 roku

- wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasaiłku rodzinnego
 

ZADANIA SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

1. Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, tj.:
- zasiłków rodzinnych oraz dodatków (przyznawanych na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada jednego roku do 31 października roku następnego)
- świadczeń opiekuńczych tj. zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych (przyznawanych na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności)
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

2. Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (przyznawanych na okres od 1 października jednego roku do 30 września roku następnego)
3. Prowadzenie postępowań względem dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
- opiekunowi faktycznemu dziecka
- osobie uczącej się tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo w pieczy zastępczej
- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
- osobie samotnie wychowującej dziecko, nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz drugiego rodzica, chyba, że:
a) rodzice lub jedno z rodziców nie żyje
b) ojciec dziecka jest nieznany
c)powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dokumenty wymagane do zasiłku rodzinnego:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz :
- dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności — w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
- zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej
- zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej — w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
f) umowę dzierżawy — w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego — w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
— zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
— informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
- akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów — w przypadku osoby uczącej się;
- kartę pobytu — w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
- odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka — w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka — w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
- odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
- orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
- odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
- inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego

Dodatkowe dokumenty wymagane przy ubieganiu się o poszczególne dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:
- zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
- zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych — w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
- imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka:
- kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany)

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
- zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
O ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego może wystąpić osoba niepełnosprawna albo w przypadku jej niepełnoletności lub ubezwłasnowolnienia opiekun ustawowy lub prawny. Jeżeli niepełnosprawność nie pozwala osobie pełnoletniej na osobiste stawienie się i załatwienie formalności wniosek może złożyć w jej imieniu inna pełnoletnia osoba mająca pisemne upoważnienie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku
- osobie powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności
- osobie powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia
- osobie która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) oraz na podstawie innych ustaw,
jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dokumenty wymagane do zasiłku pielęgnacyjnego:
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz :
- orzeczenie o niepełnosprawności, albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości niepełnosprawnego

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Świadczenie pielęgnacyjne ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny, na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności (zawierające wskazania:
- konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) albo orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
- matce albo ojcu,
- innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
- osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie:
- sprawuje bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną
- nie jest zatrudniona, nie podejmuje innej pracy zarobkowej
- nie prowadzi działalności gospodarczej
- nie ma ustalonego prawa do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
- nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy
- nie posiada ustalonego na siebie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dokumenty wymagane do świadczenia pielęgnacyjnego:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz :
- kopia orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
- uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości osoby wnioskującej
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka niepełnosprawnego lub uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości
- w przypadku opiekuna faktycznego – zaświadczenie z sądu lub ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu adopcyjnym lub orzeczeniem sądu w tej sprawie
- oświadczenie służące do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (załącznik do wniosku)

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi prawnemu, niezależnie od dochodów, na każde żywo urodzone dziecko.

Dokumenty wymagane do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka:
- Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz :
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
- kopia dowodu tożsamości osoby wnioskującej i drugiego rodzica dziecka
- zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia
- jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia,
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli:
- osoba ma zasądzone alimenty od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego
- egzekucja zasadzonych świadczeń alimentacyjnych okazała się bezskuteczna (bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
- zawarła związek małżeński
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko

Dokumenty wymagane do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
1) zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku;
2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
a) dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
b) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,  odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
f) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
g) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
h) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
4) inne zaświadczenia lub oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Osoby składające wnioski o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego powinny zapoznać się dokładnie z pouczeniami zawartymi we wnioskach oraz złożyć podpisy pod wnioskiem i odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi świadczeń, o które się ubiegają.

Osoby, które przedłożą kopie dokumentów winny również przedłożyć do wglądu ich oryginały.
Kopie dokumentów mogą uwierzytelnić: podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich