Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument określający w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania całego terytorium gminy, zawierający informacje o położeniu przeznaczonych pod zabudowę obszarów, przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych itp.

Obowiązujące obecnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany zostało przyjęte uchwałą Nr XI/65/99 Rady Gminy Mogilany z dn. 17 grudnia 1999 r.

 Rada Gminy Mogilany podjęła Uchwałę Nr IX/50/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r., w sprawie odstąpienia od prowadzonej dotychczas procedury sporządzania zmiany Studium, do której Rada Gminy Mogilany przystąpiła uchwałą Nr XXXII/295/2006 z dnia 27.04.2006 r. W związku z powyższym informuję, że wnioski i uwagi składane w toku procedury od której odstąpiono ze względów formalnych nie mogą być rozpatrywane w toku prac nad Studium wynikających z nowej uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium. Rada Gminy Mogilany podjęła również Uchwałę Nr IX/51/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany” dla obszaru gminy Mogilany w jej granicach administracyjnych wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Prace nad nowym Studium są w toku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Mogilany z dnia 17.01.2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Druk zgłaszania uwag do Studium

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Mogilany, pokój nr 8A, Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub pod nr tel. 12 270 11 91.

 

Partnerzy:
Sasd Republika Węgierska - partner gminy mogilanyUntersteinach Republika Federalna Niemiec - partner gminy mogilanyPolitechnika Krakowska - partner gminy mogilanywrota Małopolski - regionalny portal informacyjnyZwiązek Powiatów Polskich